Category: Header Slider

สบเมย

สล่าแห่งลุ่มน้ำสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำสาละวินแบ่งอาณาเขตประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ออกจากกันในทิศตะวันตกไหลผ่านตำบลแม่สามแล่บ อำเภอสบเมยมาเนิ่นนาน ด้วยอำเภอสบเมยมีพื้นที่เป็นที่ราบ 2.20% ที่เหลือประมาณ 98% ของพื้นที่คือพื้นที่ป่า มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 5 สาย คือ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมย แม่น้ำยวม แม่น้ำเงา และแม่น้ำริด จึงเรียกได้ว่าสบเมยนั้นเป็นดินแดนแห่งภูเขาและแม่น้ำอย่างแท้จริง และชื่อสบเมยนั้นก็ได้มาเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินมาบรรจบกันพอดี  ที่นี่เป็นแหล่งรวมของหลากหลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทยวน ชาวกะเหรี่ยง...

บ้านหนองยางฟ้า

สล่าลุ่มน้ำทา บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน แม่น้ำแม่ทา แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านทุกตำบลในอำเภอแม่ทา มีต้นกำเนิดมาจากเขาสูง...

บ้านกิ่วแลน้อย

แม่ระมิงค์ หรือน้ำแม่ปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเชียงใหม่ ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีต ในยุคที่มีการการก่อตั้งอาณาจักรล้านนานั้น พญามังรายได้นำช่างฝีมือหลากหลายแขนงเข้ามา...

บ้านหลุก

สล่าลุ่มน้ำจาง บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ลุ่มแม่น้ำจางเป็น 1 ใน 7 ลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำวัง ซึ่งเกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ จากอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แล้วไปบรรจบแม่น้ำปิงที่อำเภอปากวัง บ้านแม่ขอน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก...