Category: ไม่มีหมวดหมู่

มหกรรมไม้แกะสลัก ปูมผญาสล่าเมือง

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมินามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้แกะสลัก ปูมผญาสล่าเมือง ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง “งานมหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือช่างแกะสลักไม้ อันเป็นอัตลักษณ์ ตำนาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม...

สล่าบ้านหลุก-สล่าตื่น แก้วเตียม

ประเภทงานแกะสลัก: แกะงานรูปเหมือนและงานพุทธศิลป์ ตื่น แก้วเตียม หรือ “สล่าตื่น” ในช่วงวัย 16-17 ปีได้บวชเรียนสามเณรที่วัดบ้านหลุก และได้เรียน “ต้องลายกระดาษ” หรือการแกะกระดาษเป็นลวดลายต่างๆ...