Category: ภูมิปัญญาแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

การแกะสลักไม้ที่อำเภอสบเมยนั้นเริ่มต้นโดยการให้ช่างหรือครูสล่าจากบ้านถวายมาให้ความรู้ และนอกจากนี้ในกระบวนการการเลือกไม้นั้นส่วนใหญ่...