Category: แม่ฮ่องสอน

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าโกศล ใจคำ

ประเภทงานแกะสลัก: ภาพลอยตัวรูปครุฑ ภาพนูนต่ำรูปตัวสัตว์ในวรรณคดี และเทพเจ้า ด้วยเหตุที่ในพื้นที่อำเภอสบเมยมีไม้ที่หลงเหลือจากการทำไม้เป็นจำนวนมาก...

สล่าอำเภอสบเมย-สิบโทสง่า จอมปวง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้เป็นภาพวิถีชีวิตและทิวทัศน์ธรรมชาติ สิบโทสง่า จอมปวง ทหารในหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 36...

สล่าอำเภอสบเมย-พระมุยโย ชัยพรมมณี

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้เป็นแผ่นป้ายชื่อ ก่อนที่ พระมุยโย ชัยพรหมมณี จะบรรพชาเป็นพระมุยโยนั้น เขาเป็นเกษตรกรชาวแม่สวดโดยกำเนิด...

สล่าอำเภอสบเมย-พระจำลอง ขนฺติจิตฺโต

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้ อินเดียนแดง หน้าพระ ลายพญานาค ลายไทย และวิถีชีวิต สล่าจำลอง หอมไพรวัลย์ (นามเดิมของพระจำลอง ขนฺติจิตฺโต)...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าสมบูรณ์ ใจหลวง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้เป็นลายป่า ลายมังกร ลายปลาอานนท์ ลายริ้วผ้าประดับเฟอร์นิเจอร์ แกะสลักงานนูนสูงเป็นรูปหัวสัตว์ต่างๆ...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าสุเมธ พนาพงศ์ไพร

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำ เช่นอินเดียนแดง หน้าพระ ลายไทย ลายท้องถิ่น หรือลายป่า จากช่างซ่อมรถที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าวิชาญ ไทยานันท์

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักประเภทนูนต่ำ ลายป่า ช้าง และป้ายชื่อร้าน งานแกะสลักประเภทลอยตัวรูปช้าง สล่าวิชาญ ไทยานันท์ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แล้วย้ายมาอยู่เชียงใหม่...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าชัยวัฒน์ ทาตา

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักพระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และงานแกะสลักภาพนูนต่ำตัวละครในวรรณคดีและวิถีชีวิต สล่าแกะไม้ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ...

ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

การแกะสลักไม้ที่อำเภอสบเมยนั้นเริ่มต้นโดยการให้ช่างหรือครูสล่าจากบ้านถวายมาให้ความรู้ และนอกจากนี้ในกระบวนการการเลือกไม้นั้นส่วนใหญ่...

สบเมย

สล่าแห่งลุ่มน้ำสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำสาละวินแบ่งอาณาเขตประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ออกจากกันในทิศตะวันตกไหลผ่านตำบลแม่สามแล่บ อำเภอสบเมยมาเนิ่นนาน ด้วยอำเภอสบเมยมีพื้นที่เป็นที่ราบ 2.20% ที่เหลือประมาณ 98% ของพื้นที่คือพื้นที่ป่า มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 5 สาย คือ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมย แม่น้ำยวม แม่น้ำเงา และแม่น้ำริด จึงเรียกได้ว่าสบเมยนั้นเป็นดินแดนแห่งภูเขาและแม่น้ำอย่างแท้จริง และชื่อสบเมยนั้นก็ได้มาเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินมาบรรจบกันพอดี  ที่นี่เป็นแหล่งรวมของหลากหลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทยวน ชาวกะเหรี่ยง...