Category: ประวัติการแกะสลักไม้

ประวัติการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

ความเป็นมาของการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย ด้วยความได้เปรียบทางความงดงามทางธรรมชาติ ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของอำเภอสบเมยจึงมาจากการท่องเที่ยว...

ประวัติการแกะสลักไม้บ้านหนองยางฟ้า

สล่าสามเกลอของลุ่มน้ำทา ในยุคของการสร้างทางรถไฟ พ.ศ. 2447 ที่สถานีรถไฟหนองหล่ม มีกุลีสร้างทางรถไฟ 3 คน ซึ่งเป็นเพื่อนกัน...

ประวัติการแกะสลักไม้บ้านกิ่วแลน้อย

ความเป็นมาของการแกะสลักไม้บ้านกิ่วแลน้อย เดิมชาวบ้านกิ่วแลน้อยก็ทำเกษตรกรรมเช่นเดียวกับหมู่บ้านทั่วไปในภาคเหนือ ต่อมา พ.ศ. 2497 นายบุญมี ท้าวปินตา ซึ่งเป็นคนบ้านวัดดาวดึงส์ในมืองเชียงใหม่ ได้แต่งงานและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านนี้ เนื่องจากมีใจรักในงานศิลปะเป็นทุนเดิม จึงได้เริ่มฝึกฝนงานแกะสลักไม้ด้วยตนเอง กอปรกับเมื่อก่อนนี้มีตอไม้สักมากมายตามป่า ทำให้ นายบุญมี หรือสล่าบุญมีในเวลานั้นสามารถทำงานสร้างครอบครัวให้มีรายได้ จากนั้นจึงได้นำความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ โดยเฉพาะการแกะสลักช้างเข้ามาเผยแพร่ในชุมชน จนเกิดเป็นอาชีพช่างแกะสลักไม้ขึ้นในพื้นที่ ต่อมากำนันคำปัน ทองต้น เห็นว่าการแกะสลักไม้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจึงสนับสนุนโดยหาครูมาสอนเพิ่มเติมให้แก่ชาวบ้าน โดยสอนเกี่ยวกับการแกะสลักลวดลายลงบนแผ่นไม้ เช่น ลายไทย ลายวิถีชีวิต ลายช้าง...

ประวัติการแกะสลักไม้บ้านหลุก

ความเป็นมาการแกะสลักไม้บ้านหลุก แม้ว่าอาชีพการทำไม้แกะสลักจะโด่งดังและเป็นที่รู้จักในไม่กี่สิบปีมานี้ แต่หากได้เดินสำรวจวัดบ้านหลุก...