Author: lannaadmin

สล่าอำเภอสบเมย-พระจำลอง ขนฺติจิตฺโต

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้ อินเดียนแดง หน้าพระ ลายพญานาค ลายไทย และวิถีชีวิต สล่าจำลอง หอมไพรวัลย์ (นามเดิมของพระจำลอง ขนฺติจิตฺโต)...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าสมบูรณ์ ใจหลวง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้เป็นลายป่า ลายมังกร ลายปลาอานนท์ ลายริ้วผ้าประดับเฟอร์นิเจอร์ แกะสลักงานนูนสูงเป็นรูปหัวสัตว์ต่างๆ...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าสุเมธ พนาพงศ์ไพร

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำ เช่นอินเดียนแดง หน้าพระ ลายไทย ลายท้องถิ่น หรือลายป่า จากช่างซ่อมรถที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าวิชาญ ไทยานันท์

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักประเภทนูนต่ำ ลายป่า ช้าง และป้ายชื่อร้าน งานแกะสลักประเภทลอยตัวรูปช้าง สล่าวิชาญ ไทยานันท์ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แล้วย้ายมาอยู่เชียงใหม่...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าชัยวัฒน์ ทาตา

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักพระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และงานแกะสลักภาพนูนต่ำตัวละครในวรรณคดีและวิถีชีวิต สล่าแกะไม้ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าดวงนภา ใหม่กาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้ลอยตัวรูปช้าง แมว และสัตว์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นของแต่งบ้านขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เจ้าของโรงงานและสล่าแกะไม้ที่สร้างผลงานมาแล้วกว่า 37 ปี...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าจุฬาลักษณ์ แก้วกาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานทำสีงานไม้แกะสลักขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก ของใช้ ของตกแต่งบ้าน สล่าหญิงที่พ่วงตำแหน่งนักธุรกิจหญิงแห่งบ้านหนองยางฟ้า...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าไกรศร ตันกาศ

ประเภทงานแกะสลัก:งานทำสีพระพุทธรูปและรูปเคารพต่างๆ พระพุทธรูปขนาดน้อยใหญ่หลากหลายปาง รวมไปถึงพระแผงเทพเจ้ารูปเคารพต่างๆ สีสวย บ้างปิดทอง บ้างทำสีเงาวับ งดงามตะการตา...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าทวี คำพิกาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักลอยตัวรูปพระพุทธรูปศิลปะพม่า สล่าจากบ้านดอยแช่แต่งมาเป็นเขยบ้านหนองยางฟ้า ที่บ้านดอยแช่นั้น สล่าทวี คำพิกาศ...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าพิสุตร เนตรสุวรรณ

ประเภทงานแกะสลัก:งานแกะสลักลอยตัวรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ หลากหลายขนาด “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” สล่าพิสุตร เนตรสุวรรณ เป็นอีกหนึ่งคนที่ตามรอยเท่าพ่อ ...