Author: lannaadmin

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว ระยะที่ 2 บ้านหลุก

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ระยะที่ 2 วันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมขะจาวหลวง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง...

กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนไม้แกะสลักล้านนา ณ ชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านหลุก

“จินตนาการ ผสานหัตถศิลป์ ครูภูมิปัญญาของแผ่นดิน ถิ่นล้านนาลุ่มน้ำจาง ลีลาม้าช้างสุดเสน่ห์หา ไม้แกะสลักเก่าทรงคุณค่าปราณีตศิลป์” กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนไม้แกะสลักล้านนา...

กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนไม้แกะสลักล้านนา ณ บ้านหนองยางฟ้า

“มหัศจรรย์แห่งงานพุทธศิลป์ ถิ่นสล่าแห่งลุ่มน้ำทา นครหริภุญชัย ฉ่ำชุ่มอุราแอ่วเหนือเมื่อได้มายล” เชิญชวนท่องเที่ยวชุมไม้แกะสลักล้านนา ณ บ้านหนองยางฟ้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน...

“ชมผลงานไม้แกะสลักสุดอลังการ ปราณีตบรรจง คงคุณค่ามรดกแห่งแผ่นดิน สืบสานครูศิลป์ล้านนา” บ้านกิ่วแลน้อย

“ชมผลงานไม้แกะสลักสุดอลังการ ปราณีตบรรจง คงคุณค่ามรดกแห่งแผ่นดิน สืบสานครูศิลป์ล้านนา” บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่...

กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนไม้แกะสลักล้านนา ภายใต้โครงการตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก อ.สบเมย

“มาสบเมยไม่เคยลืมเลือน สุดปลายทางแห่งความสุข น้ำพริกผักอีหลืน ธรรมชาติที่งดงาม และเส้นสายลวดลายไม้แกะสลักลุ่มน้ำเมย”...

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าโกศล ใจคำ

ประเภทงานแกะสลัก: ภาพลอยตัวรูปครุฑ ภาพนูนต่ำรูปตัวสัตว์ในวรรณคดี และเทพเจ้า ด้วยเหตุที่ในพื้นที่อำเภอสบเมยมีไม้ที่หลงเหลือจากการทำไม้เป็นจำนวนมาก...

สล่าอำเภอสบเมย-สิบโทสง่า จอมปวง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้เป็นภาพวิถีชีวิตและทิวทัศน์ธรรมชาติ สิบโทสง่า จอมปวง ทหารในหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 36...

สล่าอำเภอสบเมย-พระมุยโย ชัยพรมมณี

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้เป็นแผ่นป้ายชื่อ ก่อนที่ พระมุยโย ชัยพรหมมณี จะบรรพชาเป็นพระมุยโยนั้น เขาเป็นเกษตรกรชาวแม่สวดโดยกำเนิด...