Author: lannaadmin

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT)...

แถลงข่าว กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุวิน  เชื้อคำลือ ผู้แทนครูภูมิปัญญาไม้แกะสลักล้านนาตะวันตก ร่วมแถลงข่าวการจัด กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการจัดงาน มหกรรมไม้แกะสลักล้านนาปูมผญาสล่าเมือง ณ ห้อง...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อทำแผนที่ความรู้ Knowledge Mapping

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อทำแผนที่ความรู้ Knowledge Mapping การพัฒนางานหัตถกรรมไม้แกะสลัก ทั้ง 4...

การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก

การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ภายใต้กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก...

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว ระยะที่ 2 บ้านกิ่วแลน้อย

การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ภายใต้กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักบ้านกิ่วแก้ว ชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่...

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว ระยะที่ 2 บ้านหนองยางฟ้า

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก...

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว ระยะที่ 2 อำเภอสบเมย

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ระยะที่ 2...