READING

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่...

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว ระยะที่ 2 อำเภอสบเมย

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


COMMENTS ARE OFF THIS POST