READING

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่...

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว ระยะที่ 2 บ้านหนองยางฟ้า

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก วันที่ 5 -8 สิงหาคม 2562 ณ บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน


COMMENTS ARE OFF THIS POST