READING

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่...

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว ระยะที่ 2 บ้านกิ่วแลน้อย

การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ภายใต้กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักบ้านกิ่วแก้ว ชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


COMMENTS ARE OFF THIS POST