READING

ประวัติการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย...

ประวัติการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

แกะสลักไม้สบเมย

ความเป็นมาของการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

ด้วยความได้เปรียบทางความงดงามทางธรรมชาติ ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของอำเภอสบเมยจึงมาจากการท่องเที่ยวนอกเหนือจากนั้นคือการเกษตร แต่ด้วยการเดินทางที่ไม่ได้สะดวกสบายมากนักในอดีต จึงทำให้อัตราการเจริญเติบโตด้านรายได้ของประชากรที่นี่ค่อนข้างต่ำ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ กอปรกับการมีวัตถุดิบที่หลงเหลือจากการสัมปทานไม้ จึงมีสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้ามาทำงานร่วมกับชาวบ้าน เพิ่มความรู้ด้านการแกะสลักเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้

แกะสลักไม้สบเมย

งานแกะภาพนูนต่ำรูปช้าง

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

  • พ.ศ. 2544 มีการเปิดศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเรียง และนายอำเภอแม่สะเรียงในยุคนั้นได้จัดหาช่างจากบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มาถ่ายทอดความรู้เรื่องงานแกะสลักไม้ โดยสล่าชัยวัฒน์ได้เข้าร่วมและเริ่มทำงานแกะสลักไม้ ซึ่งเขาได้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นครูสล่าให้กับช่างแกะสลักในอำเภอ
  • พ.ศ. 2547 สำนักงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งอาจารย์จากจังหวัดเชียงใหม่มาสอนการแกะสลักไม้ให้คนในพื้นที่ ทำให้เกิดสล่าแกะงานไม้ขึ้นหลายคน
  • พ.ศ. 2547 เริ่มก่อตั้ง “กลุ่มไม้แกะสลักบ้านสบเมย” โดยมีสล่าชัยวัฒน์เป็นประธานกลุ่ม
  • พ.ศ. 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมยได้เข้ามาจัดฝึกอบรมการแกะสลักจากเศษไม้
  • พ.ศ. 2558 มีการรื้อฟื้นกลุ่มแกะสลักไม้บ้านสบเมยอีกครั้ง และได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “กลุ่มไม้แกะสลักบ้านแม่สามแลบ” โดยสล่าชัยวัฒน์
  • พ.ศ. 2549 ได้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยมีสมาชิกทั้งหมด 28 คน
  • พ.ศ. 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนา เรื่องไม้แกะสลักล้านนา โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล องค์ความรู้ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ครูภูมิปัญญาไม้แกะสลักล้านนา และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดอาชีพไม้แกะสลัก

RELATED POST

Your email address will not be published.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.