บ้านหนองยางฟ้า

สล่าลุ่มน้ำทา
บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แม่น้ำแม่ทา แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านทุกตำบลในอำเภอแม่ทา มีต้นกำเนิดมาจากเขาสูงในเขตป่าเมี่ยงขุนทาที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสายเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงคนอำเภอแม่ทา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของริมน้ำแม่ทา ในช่วงฟื้นฟูเมืองลำพูน พ.ศ. 2348 จึงมีชาวไทลื้อจากเมืองยอง ถูก “เทครัว” เข้ามาอยู่ในลำพูน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเชียงใหม่ ชาวไทลื้อจากเมืองยองกระจายตัวออกไปตั้งถิ่นฐานตามริมแม่น้ำต่างๆ เรียกตนเองว่า “คนยอง” สิ่งที่คนยองนำติดตัวมาด้วยนั่นคือ ฝีมือในเชิงช่าง ทั้งช่างทอผ้าและแกะสลักไม้ พื้นที่ลุ่มน้ำทาที่กลุ่มชาวยองอาศัยอยู่ ได้แก่ ตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทากาศ และตำบลทาขุมเงิน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตงานแกะสลักไม้ในปัจจุบัน

แกะสลักไม้บ้านหนองยางฟ้า

สะพานทาชมพูที่ทอดข้ามแม่น้ำทา

ประวัติความเป็นมาของบ้านหนองยางฟ้า

จากบทสัมภาษณ์ พระครูพิศิษฎ์ศุภการ ใน พ.ศ. 2545 (ไพศาล คำกาศ. (2556). การจัดการความรู้การแกะสลักพระพุทธรูปไม้ บ้านหนองยางฟ้า) กล่าวว่า อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองยางไคล องค์ที่ 2 ได้เล่าให้ฟังว่า บ้านหนองยางฟ้า เดิมชื่อบ้านหนองยังผ้า แปลว่า ตากผ้า ทั้งนี้เพราะเมื่อ 300 ปีก่อน มีพระธุดงค์องค์หนึ่งได้เดินทางมาแสวงหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรม เมื่อมาถึงหนองน้ำแห่งนี้ก็ได้นำผ้ามาตากไว้ พระธุดงค์ได้พักบริเวณนี้สักระยะหนึ่ง เมื่อชาวบ้านเห็นจึงชวนกันไปทำบุญตักบาตร ตรงหนองน้ำนั้น ด้วยเห็นมีผ้าตากอยู่เป็นเครื่องหมายว่ามีพระอยู่ จึงเรียกว่าหนองยังผ้า ในตอนนั้นมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำทาชื่อว่าบ้านผาขวาง ผู้ใหญ่บ้านบุญไทย ศิลาศักดิ์ ผู้นำชุมชนในครั้งนั้นเห็นว่าการปกครองเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะตัวเขาต้องปกครองถึง ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านหนองยางไคล บ้านท้องฝายดอยแช่ และบ้านผาขวางซึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ ดังนั้น เขาจึงได้ชักชวนลูกบ้านผาขวางเข้ามาอยู่ยังบ้านหนองยังผ้า โดยเริ่มตั้งหมู่บ้านใน พ.ศ. ๒๔๙๖ เริ่มแรกมีอยู่ 5 บ้าน ได้แก่ พ่อหลวงเสาร์-แม่หลวงเอ้ย พุทธวงค์ พ่อหลวงซอน-แม่หลวงมูล คำกาศ พ่อหลวงแก้ว-แม่หลวงจันทร์ คำกาศ พ่อหลวงอุ่น-แม่หลวงหลวง ปันกาศ และ พ่อหลวงหนานจันทร์-แม่หลวงจันทร์ ตื้อกาศ จากนั้นชื่อหนองยังผ้าก็ถูกเรียกเพี้ยนมาเรื่อยๆ จนจนกลายเป็น “หนองยางฟ้า”ในปัจจุบัน ซึ่งในแง่การปกครองนั้น บ้านหนองยางฟ้าเดิมอยู่รวมกับบ้านหนองยางไคล เป็นหมู่ที่ 7 ตำบลทากาศ ใน พ.ศ. 2524 ได้ขึ้นกับตำบลทาทุ่งหลวง และ พ.ศ. 2537 ได้แยกออกจากหมู่บ้านหนองยางไคลเป็นหมู่บ้านหนองยางฟ้าปัจจุบัน

 

 


RELATED POST

Your email address will not be published.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.