งานมหกรรมไม้แกะสลัก ปูมผญาสล่าเมือง

งานมหกรรมไม้แกะสลัก ปูมผญาสล่าเมือง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้แกะสลัก ปูมผญาสล่าเมือง ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

“มหกรรมไม้แกะสลัก ปูมผญาสล่าเมือง” ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือช่างแกะสลักไม้ อันเป็นอัตลักษณ์ ตำนาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

  • งานมหกรรมไม้แกะสลัก ปูมผญาสล่าเมือง

สำหรับงานมหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมืองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 21.00 . ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตและแสดงนิทรรศการงานไม้แกะสลักข่วงสาธิตทางวัฒนธรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจากหมู่บ้านวัฒนธรรม 4 จังหวัด ได้แก่ บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / บ้านหนองยางฟ้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนบ้านกิ่วแลน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน การวิจัยการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ การสาธิตและจำหน่ายสินค้าเซรามิก กาดหมั้วคัวเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มเยาวชนจังหวัดลำปาง และการแสดงจากศิลปินล้านนา วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อ้อม รัตนัง, น้อง ปฎิญญา, ไวท์ คุณพระช่วย วันที่ 22 มิถุนายน 2562 คำหล้า ธัญยพร และวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ไม้เมือง


Your email address will not be published.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.